Spelregels CLUB van 50 SV Heeten


De CLUB van 50, opgericht op 1 juli 2015, heeft ten doel het financieel ondersteunen van SV Heeten voor investeringen die niet uit de gewone middelen gefinancierd kunnen worden.

1. Lidmaatschap


Je wordt lid door je aan te melden en de jaarlijkse bijdrage van € 50,- te betalen.

Het lidmaatschap geldt voor een verenigingsjaar, lopende van 1 juli tot en met 30 juni, en wordt aan het einde van deze periode automatisch met een jaar verlengd.

Wanneer je lid wordt na 1 januari, bedraagt de bijdrage voor het lopende jaar € 25,-.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2. Wat krijgt een lid van de CLUB van 50 ervoor terug? • Seizoenskaart SV Heeten
 • 1 x per jaar is de CLUB van 50 balsponsor bij een wedstrijd
 • Welkom bij verenigingsactiviteiten als nieuwjaarsreceptie, ledenactiviteiten, seizoenafsluiting, laatste wedstrijd voor de winterstop etc
 • CLUB van 50 zal minimaal één keer per jaar een activiteit organiseren voor de leden van de CLUB van 50. Dit ter bevordering van de onderlinge banden, ter stimulatie om lid te blijven en om nieuwe leden te werven
 • Minimale leeftijd 18 jaar
 • Deelname activiteiten op eigen risico


3. Financiën


De geldmiddelen van de CLUB van 50 bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en eventuele donateurs. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd van € 50,-.

De jaarlijkse bijdragen worden in de eerste week van juli per machtiging geïncasseerd van het door het lid opgegeven bank- of girorekeningnummer.

Alle financiële handelingen lopen via de penningmeester van CLUB van 50.

4. Verzoek tot sponsoring


Ieder lid van de CLUB van 50 en ieder lid van SV Heeten kan een sponsoraanvraag indienen. Deze aanvraag dient schriftelijk bij een van de leden van de commissie te worden ingediend, voorzien van argumentatie en een kostenberekening.

De aanvrager krijgt een schriftelijke reactie of de aanvraag gehonoreerd wordt.

Toewijzing van gelden kan via een verzoek tot sponsoring, maar ook kunnen gelden jaarlijks gereserveerd worden.

Het bestuur van de CLUB van 50 beoordeelt de aanvraag en neemt de beslissing over eventuele honorering van de aanvraag.

Een investering wordt in principe alleen toegekend als deze een toegevoegde waarde heeft voor de SV Heeten en waarvoor binnen de SV Heeten geen budget beschikbaar is c.q. een duidelijke verantwoordelijkheid ligt bij de commissie.

In bijzondere situaties beslist de commissie van de CLUB van 50.

5. Beheer


De dagelijkse gang van zaken wordt door de commissie van de CLUB van 50 uitgevoerd.

De commissie van de CLUB van 50 bestaat uit minimaal vijf leden. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De voorzitter is belast met het openen, schorsen, heropenen en leiden van de vergaderingen en roept minstens éénmaal per jaar alle leden van de CLUB van 50 bijeen voor de jaarvergadering. De penningmeester legt jaarlijks, tijdens de jaarvergadering, verantwoording af aan de leden over het financiële beleid van het bestuur.

Telkens voor de jaarvergadering worden de boeken door een kascommissie bestaande uit twee leden, niet zijnde commissieleden, gecontroleerd. Elk jaar treedt het langstzittende lid af en wordt uit de leden een nieuw lid gevraagd zitting te nemen. Een commissielid wordt voor een periode van vier jaar gekozen.

Vanaf 1 juli 2015 geldt dan ook het volgende schema en/of rouleersysteem van aftreden :

 • Na één jaar : de secretaris (2016)
 • Na twee jaar : de voorzitter (2017)
 • Na drie jaar : de penningmeester en één commissieslid (2018)
 • Na vier jaar : overig commissielid (2019)


In situaties waarin niet is voorzien beslist het bestuur.

6. Opzegging


Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Daarnaast eindigt het lidmaatschap wanneer:

 • Het lid ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet betaalt. Ontzetting gebeurt schriftelijk.
 • De CLUB van 50 besluit zichzelf op te heffen. Opzegging gebeurt dan schriftelijk, met een opzegtermijn van een maand.
 • Het lid komt te overlijden.


Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, zijnde 30 juni.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.
Delen op